Definities

In de Algemene Voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende afkortingen en definities:

  • AW: Doelt op de Auteurswet van 1912
  • BW: Burgerlijk Wetboek
  • Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 AW, dan wel andere werken in de zin van de AW, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
  • Beelddrager: de drager waarop een fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, CD-rom, DVD, memory stick of andere drager van beeld.
  • Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
  • Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een fotograaf en een wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Lianne van der Vlist Fotografie heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Lianne van der Vlist Fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van Lianne van der Vlist Fotografie in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

4.3 Indien aannemelijk is dat Lianne van der Vlist Fotografie hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

Factuur en betaling

5.1 De Wederpartij zal de factuur van Lianne van der Vlist Fotografie op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Lianne van der Vlist Fotografie heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

5.2 Betaling dient te geschieden binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.3 De Wederpartij verricht de aan Lianne van der Vlist Fotografie verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan Lianne van der Vlist Fotografie heeft verstrekt.

5.4 Indien Lianne van der Vlist Fotografie het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.

5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze te kort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

5.6 Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Lianne van der Vlist Fotografie nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Lianne van der Vlist Fotografie dan ook.

5.7 Bij gebrek van nakoming betalingsverplichting zullen zal Lianne van der Vlist Fotografie de vordering uit handen geven aan incasso-specialisten en gerechtsdeurwaarders. Alle kosten die hierbij komen kijken zullen worden verhaald op de wederpartij.

Controle

6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft Lianne van der Vlist Fotografie na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door Lianne van der Vlist Fotografie aan te wijzen RA/AA     accountant.

6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan Lianne van der Vlist Fotografie voldoen.

Bewijsexemplaar

Bij openbaarmaking van een fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Lianne van der Vlist Fotografie te doen toekomen.

Levering

8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar Lianne van der Vlist Fotografie is gevestigd. Verzonden beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de beelddragers door Lianne van der Vlist Fotografie onbeschadigd retour zijn ontvangen.

8.2 Digitale bestanden met fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Lianne van der Vlist Fotografie vastgesteld.

8.4 Indien Lianne van der Vlist Fotografie en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Lianne van der Vlist Fotografie het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de fotografische werken schriftelijk aan Lianne van der Vlist Fotografie te worden medegedeeld. Lianne van der Vlist Fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

Opdracht

10.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij Lianne van der Vlist Fotografie zich jegens de Wederpartij verbindt om fotografische werken te maken en/of te leveren.

10.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Lianne van der Vlist Fotografie. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door Lianne van der Vlist Fotografie aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door Lianne van der Vlist Fotografie overeenkomstig de offerte.

10.3 Lianne van der Vlist Fotografie heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

10.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Lianne van der Vlist Fotografie slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Lianne van der Vlist Fotografie is geretourneerd.

10.5 In geval van annulering van een opdracht-overeenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Lianne van der Vlist Fotografie recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten. In overleg met Lianne van der Vlist Fotografie kan de opdracht op een ander moment voor dezelfde offerte worden gehouden. 

10.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Lianne van der Vlist Fotografie volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Lianne van der Vlist Fotografie werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

Internet

11.1In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.

11.2 De Wederpartij zal van de fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het fotografische werk wissen dan wel vernietigen.

11.3 De Wederpartij zal Lianne van der Vlist Fotografie vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan Lianne van der Vlist Fotografie verstrekken.

Auteursrecht

Het auteursrecht van de fotografische werken berust bij Lianne van der Vlist Fotografie.

Licentie

13.1 Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Lianne van der Vlist Fotografie is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

13.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Lianne van der Vlist Fotografie, hebben bedoeld.

13.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

13.4 Indien door Lianne van der Vlist Fotografie toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

13.5 Tenzij anders overeengekomen is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

Inbreuk op auteursrecht

14.1 Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Lianne van der Vlist Fotografie.

14.2 Bij inbreuk komt Lianne van der Vlist Fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Lianne van der Vlist Fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Naamsvermelding

15.1 De naam van Lianne van der Vlist Fotografie dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

15.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Lianne van der Vlist Fotografie een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Lianne van der Vlist Fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

15.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van Lianne van der Vlist Fotografie op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door de Fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

Persoonlijkheidsrechten

16.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Lianne van der Vlist Fotografie conform artikel 25 lid 1 sub c en d AW in acht.

16.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidsrechten komt Lianne van der Vlist Fotografie een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Lianne van der Vlist Fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Rechten van derden

17.1 De Wederpartij die een fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart Lianne van der Vlist Fotografie van alle aanspraken te dier zake.

17.2 Lianne van der Vlist Fotografie is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

Aansprakelijkheid Fotograaf

Lianne van der Vlist Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Lianne van der Vlist Fotografie of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Faillissement/ surséance

Zowel Lianne van der Vlist Fotografie als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Lianne van der Vlist Fotografie het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

Rechts- en forumkeuze

20.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

20.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

20.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Lianne van der Vlist Fotografie en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.